Nếu không so sánh…

Nếu không so sánh thì chẳng có sự khác nhau.

Rõ ràng chúng ta vẫn hay sử dụng phương pháp phân tích để hiểu sâu một vấn đề đồng thời chúng ta cũng so sánh cái này với cái kia để tìm ra sự khác biệt; Tuy nhiên, chính trong quá trình so sánh đó thì đã luôn tồn tại sự bất công bằng vì các đối tượng so sánh đã luôn khác nhau và luôn có rất nhiều đối tượng hoặc các nhóm đối tượng khác nhau và bản thân chúng cũng biến đối không ngừng và khó có thể nắm bắt được.

So sánh đang được nói tới ở đây chính là sự so sánh mang tính xã hội. Sở dĩ suy nghĩ này được nảy sinh là khi sự vật, hiện tượng đặc biệt là khía cạnh xã hội của chúng được đặt trong những mỗi quan hệ phụ thuộc và liên đới với nhau (interdependence).

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s