Tạp chí mở (OA)

Tôi ủng hộ xu hướng & phong trào MỞ (openness), đặc biệt trong hoạt động chia sẻ và kiến tạo tri thức (Open Science). Nguồn tri thức mở không chỉ tăng cường hiệu quả cho quá trình kiến tạo tri thức (cộng tác/kiểm chứng) mà còn góp phần thúc đẩy công bằng xã hội (quyền được biết, được truy cập thông tin cho mọi người). Khi mọi người đều có thể tiếp cận tri thức thì việc hợp tác, cộng tác và chia sẻ sẽ trở lên dễ dàng hơn trên phạm vi toàn thế giới, đặc biệt đối với các quốc gia đang/kém phát triển. Hiểu biết của con người tăng lên, xã hội sẽ càng văn minh hơn (giả thuyết). Tuy nhiên, không phải thông tin, kiến thức nào cũng có giá trị như nhau và không phải nguồn kiến thức nào cũng đáng tin cậy (kể cả các bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành uy tín, vì vậy hoạt động khoa học cần công khai, minh bạch như cách làm của Open Science Framework.

Tôi liệt kê những tạp chí trong lĩnh vực nghiên cứu/giáo dục ngoại ngữ theo cách phân loại chủ quan: tạp chí chuyên môntạp chí nghiên cứu. Tạp chí chuyên môn (hoặc tạp chí nghề nghiệp) thường là các ấn phẩm của các tổ chức nghề nghiệp giúp những người trong cùng một cộng đồng hành nghiệp (community of practice) chia sẻ với nhau, ở đây chủ yếu là giáo viên, chuyên viên ngoại ngữ (practitioners). Tạp chí nghiên cứu có tính hàn lâm, chủ yếu dành cho những người trong cùng cộng đồng học thuật chia sẻ với nhau, cho nên những người thực hành (practitioners) khó có thể tiếp cận ( vì yêu cầu nhiều kiến thức chuyên biệt/technical knowledge, cũng là sự khác nhau giữa giáo viên và nhà nhiên cứu).

Tuy nhiên cũng lưu ý rằng rất nhiều tạp chí nghiên cứu có ảnh hưởng khác yêu cầu người dùng phải đăng ký & trả phí truy cập (subscribe) qua thư viện của các trường đại học hoặc trả trực tiếp. Đa số tạp chí này có chỉ số tác động và chỉ số xếp hạng được liệt kê trong Google Scholar (một số bài báo có thể được tiếp cận miễn phí qua nhiều kênh khác nhau như Google Scholar, Trang web các nhân của các tác giả…

Để tìm kiếm thêm các tạp chí hoặc bài bài báo miễn phí truy cập, vui lòng sử dụng Thư mục các tạp chí truy cập mở (DOAJ).

IMG_7538

Apples – Journal of Applied Language Studies

Applied Language Learning

Arizona Working Papers in Second Language Acquisition & Teaching

Australian Review of Applied Linguistics

Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature (BJTLLL)

BELT – Brazilian English Language Teaching Journal;

Canadian Journal of Applied Linguistics

Colombian Applied Linguistics Journal

Concordia University Working Papers in Applied Linguistics (COPAL)

Connections – A Journal for Foreign Language Educators

CSCTFL Report;

Dialog on Language Instruction;

Education Research International

Electronic Journal of Foreign Language Teaching (e-FLT);

English Australia Journal

English Language Teacher Education and Development (ELTED);

ENGLISH LANGUAGE TEACHING WORLD ONLINE (ELTWO)

English Profile Journal;

English Teaching Forum;

ESP Today

EuroAmerican Journal of Applied Linguistics and Languages

EuroSLA Monograph Series

Hawaii Pacific University TESOL Working Paper Series

HOW , the Colombian Association of Teachers of English

Indonesian Journal of Applied Linguistics

International Journal of Language Studies

International Journal of Research Studies in Language Learning

Issues and Trends in Educational Technology(ITET)

Issues in Applied Linguistics

Issues in Language and Teacher Education (ILTE) 

JALT Journal;

JoLaCE – Journal of Language and Cultural Education

Journal of Advances in English Language Teaching;

Journal of Global Literacies, Technologies, and Emerging Pedagogies (JOGLTEP)

Journal of King Saud University – Languages and Translation

Journal of Language studies;

Journal of Language and Linguistic Studies

Journal of Language Teaching and Learning

Journal of Linguistics and Language Teaching (JLLT);

Journal of Response to Writing

Journal of Second and Multiple Language Acquisition

Korea TESOL Journal

Language Education in Asia;

Language In India;

Language Learning & Technology;

Language Testing in Asia;

Lingo/the Pacific Northwest Council for Languages (PNCFL);

Modern Journal of Language Teaching Methods

Papers in Language Testing and Assessment

PORTA LINGUARUM

Practical Assessment, Research & Evaluation

PROFILE Issues in Teachers’ Professional Development;

Reading in Foreign Languages;

Research Papers in Language Teaching and Learning

Second Language Studies

Shiken: JALT Testing and Evaluation

Studies in Second Language Learning and Teaching

Taiwan Journal of Linguistics;

TESL Reporter;

TESLCanadaJournal;

The Australian Journal of Teacher Education

The CATESOL Journal;

The Electronic Journal for English as a Second Language;

The Journal of AsiaTEFL

The Journal of Teaching English with Technology

The Journal of the Imagination in Language Learning

The Language Teacher;

The NECTFL Review;

The New English Teacher;

University of Sydney Papers in TESOL

Vienna English Working Papers (VIEW)

VNU Journal of Sciences- Foreign Studies (song ngữ)

Vocabulary Learning and Instruction

Working Papers in Educational Linguistics (WPEL);

Working Papers in Language Pedagogy

Working Papers in TESOL & Applied Linguistics

Working Papers of the Linguistics Circle

SAGE OPEN Language acquisition | Psycholinguistics | Word recognition

Education

Nếu bạn biết tạp chí nào nên được bổ sung thêm vào danh sách này, vui lòng gửi tới phunghuy dot elt at gmail dot com.

Advertisements